Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Hierbij treft u enige informatie aan de regeling reductie- en kwijtschelding.

Indien op de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder/ verzorger) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, verleent de school op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage(n) conform het advies van de Regionale Sociale Dienst of andere schuldsaneerder.

Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie.

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind dient daartoe een gemotiveerd verzoek te richten aan de directeur van betreffende locatie die hierover een beslissing neemt, doch niet voordat de wettelijke vertegenwoordiger heeft aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de gemeente of anderszins zijn aangesproken en dat de omstandigheden hiertoe nopen.